Despeses Hipotecàries

Contacti ara amb un advocat especialista en despeses hipotecàries i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats de reclamació de despeses hipotecàries

 

En el Departament de Despeses Hipotecàries i com a experts en la matèria assessorem als afectats i afectades en la reclamació i declaració de nul·litat de la clàusula d'imputació de despeses així com a la reclamació de les quantitats aplicades per aquesta clàusula.

Actuem en tot el territori nacional i podem assessorar-los, principalment, en les següents tipologies de reclamacions:

• Declaració de nul·litat de la clàusula d'imputació de despeses hipotecàries a l'afectat (prestatari) i la corresponent reclamació dels imports abonats per aquest concepte.

• Reclamació dels següents conceptes relatius a les despeses hipotecàries:

o Honoraris del Notari per a la formalització de l'escriptura de préstec hipotecari.

o Honoraris del Registrador de la Propietat derivats de la inscripció de la càrrega (hipoteca) a favor de l'entitat financera sobre l'immoble en qüestió.

o Impost als actes jurídics documentats - Model 600 (AJD).

o Despeses de Gestoria per la tramitació d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, i per la liquidació i presentació de l'impost a l'oficina corresponent.

o Import de Taxació de l'Immoble

• Reclamacio de la COMISSIÓ D'APERTURA, reclamació de descoberts i altres comissions establertes a l'escriptura del prèstec hipotecari. 

  • Reclamació extrajudicial i interposició de demanda judicial davant de l'Entitat bancària sol·licitant nul·litat i devolució de les quantitats i els interessos corresponents.

• Procediments judicials íntegres tant en primera instància com a Segona Instància relatives a despeses hipotecaris. Tribunal Suprem si fos el cas.

• Reclamació de nul·litat de les clàusules d'imputació de despeses establertes en préstecs hipotecaris per a Empreses.

• Estudi, anàlisi, reclamació extrajudicial, Diligències Preliminars i Interposició de Demandes per als afectats en Clàusules d'imputació de despeses d'Empresa.

• Actuació professional en tot l'àmbit nacional davant els jutjats i tribunals.

Posi's en mans de Sanahuja-Miranda advocats i reclami la seva indemnització

900 535 631
Estudi del cas sense compromís