Advocats Dret bancari

Contacti ara amb un advocat especialista en i reclami la seva indemnització.

Estudi del cas sense compromís

Advocats experts en reclamació d'abusos bancaris

En la nostra vocació de prestar assessorament a particulars i empreses té una especial importància el Dret Bancari.

L'actual situació econòmica i social juntament amb les pràctiques dutes a terme per les Entitats Bancàries i els greus perjudicis que d'aquestes deriven no poden més que ser ateses amb el màxim estudi i dedicació. El nostre equip de professionals efectua assessorament preventiu així com la reclamació judicial i extrajudicial.

De l'Àrea de Dret Bancari destaquem els següents aspectes:

 • Clàusula Terra
 • Despeses hipotecaries i comissió d'apertura
 • Hipoteques Multidivisa
 • Nul.litat de l'IRPH i reclamació de la devolució de l'IRPH fix
 • Targetes revolving i nuli.litat dels interessos usurers
 • Accions i Bons del Banco Popular
 • Bons Autocancel.lables
 • Participacions preferents
 • Cobertura de tipus d'interés o SWAPS
 • Warrants
 • Reclamacions front a Empreses d'Assessorament Financer (EAFI) per nul.litat dels contractes així com per incumpliment dels contractes.
 • Defensa d'execucions hipotecàries
 • Dació en pagament
 • Renegociació de deute
 • Defensa dels obligats al pagament de lletres de canvi vinculades a Promocions d'empreses constructores en concurs. Oposicions cambiàries.

Advocats reclamació clàusules terra i IRPH

Al Departament de Clàusules Terra i com experts en la matèria assessorem a Particulars i Empreses en la reclamació i declaració de nul·litat de la clàusula terra així com de la devolució de les quantitats aplicades.

Actuem en tot el territori nacional i podem assessorar-los, principalment, en les següents tipologies de reclamacions:

 • Declaració de nul·litat de la clàusula terra i la corresponent devolució íntegra de les quantitats a particulars
 • Càlcul i valoració de la devolució de les quantitats en atenció al criteri de devolució total
 • Assistència legal íntegra al afectats i afectades per clàusula terra. Reclamació extrajudicial i judicial. Àmplia i contrastada experiència en Jutjats i Tribunals.
 • Defensa dels drets dels afectats per clàusula terra que van signar acords amb renúncia a reclamar quantitats prèviament a Maig 2013, anàlisi i viabilitat d'aquestes reclamacions.
 • Negociació amb les entitats bancàries quan s'escau i en benefici i de conformitat amb els interessos dels nostres clients.
 • Procediments judicials íntegres tant a Primera Instància com a Segona Instància relatives a Clàusules Terra. Tribunal Suprem si fos el cas.
 • Reclamació de nul·litat de les clàusules terra establertes en préstecs hipotecaris per a Empreses. Devolució quantitats a favor d'aquestes Empreses en virtut al principi de devolució íntegra.
 • Estudi, anàlisi, reclamació extrajudicial, Diligències Preliminars i Interposició de Demandes per als afectats en Clàusules Terra Empresa.
 • Actuació professional en tot l'àmbit nacional davant els Jutjats i Tribunals.

Advocats de reclamació de despeses hipotecàries

En el Departament de Despeses Hipotecàries i com a experts en la matèria assessorem als afectats i afectades en la reclamació i declaració de nul·litat de la clàusula d'imputació de despeses així com a la reclamació de les quantitats aplicades per aquesta clàusula.

Actuem en tot el territori nacional i podem assessorar-los, principalment, en les següents tipologies de reclamacions:

• Declaració de nul·litat de la clàusula d'imputació de despeses hipotecàries a l'afectat (prestatari) i la corresponent reclamació dels imports abonats per aquest concepte.

• Reclamació dels següents conceptes relatius a les despeses hipotecàries:

o Honoraris del Notari per a la formalització de l'escriptura de préstec hipotecari.

o Honoraris del Registrador de la Propietat derivats de la inscripció de la càrrega (hipoteca) a favor de l'entitat financera sobre l'immoble en qüestió.

o Impost als actes jurídics documentats - Model 600 (AJD).

o Despeses de Gestoria per la tramitació d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, i per la liquidació i presentació de l'impost a l'oficina corresponent.

o Import de Taxació de l'Immoble

• Reclamacio de la COMISSIÓ D'APERTURA, reclamació de descoberts i altres comissions establertes a l'escriptura del prèstec hipotecari.

 • Reclamació extrajudicial i interposició de demanda judicial davant de l'Entitat bancària sol·licitant nul·litat i devolució de les quantitats i els interessos corresponents.

• Procediments judicials íntegres tant en primera instància com a Segona Instància relatives a despeses hipotecaris. Tribunal Suprem si fos el cas.

• Reclamació de nul·litat de les clàusules d'imputació de despeses establertes en préstecs hipotecaris per a Empreses.

• Estudi, anàlisi, reclamació extrajudicial, Diligències Preliminars i Interposició de Demandes per als afectats en Clàusules d'imputació de despeses d'Empresa.

• Actuació professional en tot l'àmbit nacional davant els jutjats i tribunals.

L'equip de Sanahuja Miranda queda a la vostra disposició per informar-vos sobre qualsevol dubte

900 535 631
Estudi del cas sense compromís