Entrevista RNE: Xavier López, Trets generals Impost Societats 2015-2016 per emprenedors i PYMES

Xavier Lopez VillaécijaSin categoríaLeave a Comment

TRETS GENERALS IMPOST SOBRE SOCIETATS 2015 i 2016 PER EMPRENEDORS I PYMES:

1.- Quin és el tipus de gravamen aplicable a l’Impost sobre Societats de 2015 i 2016 als nous  emprenedors i a les petites empreses?:

El tipus impositiu d’Impost sobre Societats aplicable al 2015 i al 2016 és el 25% sobre la base imposable per a PYMES que, cal recordar, són aquelles societats que tenen un import de xifra de negoci anual – facturació –inferior a 10 milions d’euros.

En relació amb els emprenedors que configuren el seu projecte a través d’una entitat mercantil de nova creació, sigui o no PYME, la tarifa aplicable és el 15% el primer any en el que obtingui beneficis i el següent.

2.- En què consisteix la reserva de nivel·lació?

Es tracta d’un incentiu fiscal en forma de diferiment d’impostos, sols i exclusivament aplicable a PYMES, que permet minorar la base imposable positiva de l’exercici fins a un 10% sobre aquesta base, el qual haurà de revertir, és a dir, haurà de retornar-se, una vegada hagin transcorregut 5 anys comptats a partir de l’any en el que s’ha aplicat aquest incentiu.

El legislador, a grans trets, ofereix la possibilitat a les PYMES de desgravar pèrdues futures i si no s’acaben materialitzant, l’import desgravat s’ha de tornar als 5 anys.

3.- Quines altres avantatges o incentius fiscals tenen actualment les PYMES i els nous emprenedors?

Entre altres:

– Amortització accelerada de les inversions en immobilitzat material nou, el que permet anticipar despesa fiscal.

– Llibertat d’amortització de l’immobilitzat en cas d’increment perllongat de la plantilla mitja de treballadors de l’empresa.

I,

– 3.000 euros de deducció en la quota a les empreses que contractin al seu primer treballador amb contracte indefinit i que sigui menor de 30 anys.

4.- A part dels incentius fiscals destinats en exclusiva a PYMES, existeix algun altre  incentiu d’aplicació general que sigui transcendent?

Nomenaré algunes d’aquestes que al meu judici són importants:

– La Reserva de Capitalització, que permet reduir, com a màxim, un 10% de la base imposable, addicionalment a la reserva de nivel·lació en el cas de les PYMES, i sempre i quan es donin una sèrie de requisits.

– Es manté en la nova Llei d’Impost sobre Societats la deducció fiscal per la inversió en Recerca i Desenvolupament, consistent en una deducció del 25% de les despeses destinades a I+D (o R+D), percentatge que pot ser incrementat de manera significativa en funció de l’evolució de les despeses incorregudes i amb possibilitat d’aplicar deduccions addicionals per la contractació de científics, inversió en immobilitzat per l’activitat de recerca, etcètera.

– Deduccions per creació d’ocupació per empreses amb menys de 50 treballadors.

– Deducció per contractació de treballadors amb discapacitat.

A més, existeix un llarg etcètera que convé analitzar en funció de la tipologia i de les característiques de cada empresa estudiant cada cas en particular, sent aconsellable assessorar-se degudament a fi d’aconseguir optimitzar al màxim la càrrega fiscal.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *